Όροι συμμετοχής - Οδηγίες

Η διαδικασία αξιολόγησης, τα ζητούμενα και οι όροι συμμετοχής των βραβείων

Δικαίωμα Συμμετοχής

Στα βραβεία μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή

Οι επιχειρήσεις που παράγουν, εισάγουν ή διακινούν προϊόντα, βιομηχανίες παραγωγής υλικών και συσκευασίας, δημιουργικά γραφεία, designers, επιχειρήσεις γραφικών τεχνών και εκτύπωσης, διαφημιστικές εταιρείες, εταιρείες logistics & supply chain που έχουν να παρουσιάσουν βέλτιστες και καινοτόμες πρακτικές συσκευασίας.

Μια υποψηφιότητα δύναται να κατατεθεί σε περισσότερες από μια Ενότητες εφόσον περιλαμβάνει την περιγραφή και το υποστηρικτικό υλικό που αρμόζει στην εκάστοτε Ενότητα. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων, δεν συνίσταται να πραγματοποιούνται αλλαγές.

Οι συμμετέχοντες στα βραβεία φέρουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για τις για την ορθότητα και πληρότητα των στοιχείων των υποψηφιοτήτων που υποβάλλουν.

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων από την Κριτική Επιτροπή, πραγματοποιείται με βάση τα στοιχεία που οι συμμετέχοντες έχουν υποβάλει στην online υποψηφιότητα. Η BOUSSIAS, ως Διοργανώτρια Εταιρεία, και η Κριτική Επιτροπή καθίστανται υπόλογες σε περίπτωση ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης, ή αποσιώπησης ουσιωδών στοιχείων σε μια υποψηφιότητα.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία, κατόπιν εισήγησης του Προέδρου ή της επιτροπής αξιολόγησης, διατηρεί το δικαίωμα να συγχωνεύσει ή να ακυρώσει κατηγορίες, καθώς και να μεταφέρει υποψηφιότητες σε διαφορετική κατηγορία μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει μη εμπιστευτικά στοιχεία του κειμένου της υποψηφιότητας, σήματα και διακριτικά γνωρίσματα συμμετεχόντων στο πλαίσιο προβολής των βραβείων και των έργων που διακρίθηκαν σε αυτά. Μετά την αξιολόγηση της Κριτικής Επιτροπής, η Διοργανώτρια Εταιρεία θα ενημερώσει τους συμμετέχοντες για τα αποτελέσματα.

Ο τρόπος ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων θα είναι προσαρμοσμένος στις υγειονομικές συνθήκες που θα επικρατούν στην χώρα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Οι συμμετέχοντες και οι υποψηφιότητες που υποβάλλονται δεν ανακοινώνονται δημοσίως. Με εξαίρεση τη Διοργανώτρια Εταιρεία, οι συμμετέχοντες και οι υποβληθείσες υποψηφιότητες γνωστοποιούνται μόνο στα μέλη της Κριτικής Επιτροπής για τους σκοπούς της αξιολόγησης. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης (και ανάλογα με τον τρόπο ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων δεδομένων των υγειονομικών συνθηκών τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή), δημοσιοποιούνται μόνο τα βραβευμένα έργα.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους των βραβείων ή να αναβάλει ή ματαιώσει τη διοργάνωση, σε οποιαδήποτε φάση της, εάν συντρέχει σοβαρός λόγος. Σε κάθε περίπτωση, η Διοργανώτρια Εταιρεία θα ενημερώσει σχετικά τους συμμετέχοντες μέσω email.

Οι συμμετέχοντες στα βραβεία ουδεμία αξίωση δύνανται να προβάλλουν έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας απορρέουσα από τις ως άνω ενέργειες, καθώς και εν γένει από τη συμμετοχή τους στα βραβεία.

Οι συμμετέχοντες, υποβάλλοντας την υποψηφιότητά τους, αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παραπάνω όρους συμμετοχής, καθώς και τις αποφάσεις της Κριτικής Επιτροπής, οι οποίες δεν αμφισβητούνται. Οι συμμετέχοντες παραιτούνται κάθε σχετικής αξίωσης τους.

Υποβολή Υποψηφιοτήτων

Για να θεωρηθεί έγκυρη μια υποψηφιότητα, θα πρέπει μέχρι την προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων:

  • Να υποβάλετε την online αίτηση υποψηφιότητας.
  • Nα πραγματοποιηθεί η κατάθεση του συνολικού κόστους των υποψηφιοτήτων σας στους τραπεζικούς λογαριασμούς που υποδεικνύονται στο site των βραβείων και να σταλεί το αποδεικτικό κατάθεσης στο email: [email protected]

Ζητούμενα για την υποβολή της υποψηφιότητας

Στην online αίτηση υποψηφιότητας θα σας ζητηθούν τα παρακάτω:

1. Τίτλος υποψηφιότητας

Συμπληρώστε τον τίτλο υποψηφιότητας με πεζοκεφαλαία γράμματα, όπως επιθυμείτε να ανακοινωθεί.

2. Συμμετέχουσα εταιρεία

Συμπληρώστε την επωνυμία της συμμετέχουσας εταιρείας με όπως επιθυμείτε να ανακοινωθεί (π.χ. «BOUSSIAS»).

3. Κλάδος συμμετέχουσας εταιρείας

Επιλέξτε εάν είστε Packaging Brand, Packaging Design, Packaging Supplier (Packaging Software Supplier, Packaging Technology Supplier) ή άλλο.

4. Περιγραφή & στοιχεία της υποψηφιότητας

Περιγράψτε την πρωτοβουλία / έργο της υποψηφιότητάς σας, τα αποτελέσματα (πχ. Αύξηση πωλήσεων, μείωση ελλαττωματικής συσκευασίας, βελτίωση δεικτών ESG) και τη σύνδεση με τη στρατηγική και τις συγκεκριμένες ανάγκες / απαιτήσεις της εταιρείας / οργανισμού ή του πελάτη σας. Οι υποψηφιότητες πρέπει να παρέχουν σαφείς περιγραφές με βάση την δομή Πρόκληση – Λύση – Οφέλη.
4.1 Πρόκληση (έως 400 λέξεις) Αναφέρετε για την π.χ. κατηγορία 1.3. Excellent company in Cosmetics & Personal Care μια πρόκληση των εταιρειών του χώρου είναι η ανάπτυξη επαναχρησιμοποιούμενων συσκευασιών.
4.2 Λύση (έως 400 λέξεις) Λύση: η συμμετέχουσα εταιρεία διεξήγε R&D και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι μόνο ορισμένοι τύποι περιεκτών γαλακτωμάτων μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν μετά από κατάλληλο καθαρισμό. Λύση: η επιχείρηση αποφάσισε τα περισσότερα προϊόντα της να πωλούνται σε reusable συσκευασίες ενώ ταυτόχρονα εγκατέστησε δίκτυο συλλογής των παλαιότερων συσκευασιών μορφής σωληνάριου.
4.3 Οφέλη (έως 400 λέξεις) Οφέλη: Με επιτυχές branding η συμμετέχουσα εταιρεία διατήρησε τον όγκο πωλήσεων των προϊόντων της παρά τη νέα συσκευασία. Η εταιρεία αύξησε των όγκο πωλήσεων στο σύνολο λόγο πρωτοβουλίας στον τομέα sustainability. Η επιχείρηση μπορεί σε αυτή την περίπτωση να υποβάλλει υποψηφιότητα και για την κατηγορία 1.3. καθώς και τις ενότητες marketing, sustainability.

5. Στην παραπάνω περιγραφή υπάρχουν εµπιστευτικά στοιχεία;

Εφόσον υπάρχουν εµπιστευτικά στοιχεία, η διοργανώτρια εταιρεία δεν θα προβεί στη δηµοσιοποίησή τους, παρά µόνο σε όσους έχουν σχέση µε τη διοργάνωση και την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων.

6. Media – ready Synopsis (έως 100 λέξεις)

Σύνοψη της υποψηφιότητάς σας, που µπορεί να δηµοσιευθεί σε περίπτωση βράβευσής της, στο site των βραβείων και στα έντυπα µέσα της BOUSSIAS, µετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. Είναι σημαντικό να δώσετε έµφαση στα αποτελέσματα του έργου.

7. Links (προαιρετικά)

Προσθέστε ένα ή περισσότερα ενεργά links της υποψηφιότητάς σας.

8. Φωτογραφίες (προαιρετικά- αρχεία png, jpg ή gif. έως 5ΜΒ το κάθε αρχείο

Εφόσον είναι δυνατό συνίσταται να συνοδεύετε το κείμενο της υποψηφιότητάς σας µε φωτογραφίες ώστε να βοηθήσουν το έργο των κριτών. Η ύπαρξη οπτικών μέσων είναι σημαντική και λόγω πιθανής δημοσίευσής τους ως συνοδευτικό υλικό ενημερωτικών κειμένων ή εκδόσεων στην περίπτωση βράβευσης.

9. Γραφήματα (προαιρετικά – αρχείο .pdf, έως 4 αρχεία, μέχρι 20MB το αρχείο)

Συμπεριλάβετε γραφήματα εάν πιστεύετε ότι θα διευκολύνουν το έργο της Κριτικής Επιτροπής και θα συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της υποψηφιότητας.

10. Case Study Video Link (προαιρετικά – YouΤube, Vimeo, Wistia, Loom ή Facebook Video)

Προσθέστε το video της υποψηφιότητάς σας. (https://www. youtube.com/ watch?v=12345678 ή https://vimeo.com/12345678)

Αξιολόγηση Υποψηφιοτήτων

Η διοργανώτρια εταιρεία, BOUSSIAS, συμβουλεύει την Κριτική Επιτροπή προς την κατεύθυνση δημιουργίας ομάδων κριτών με τρόπο που να διασφαλίζει ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων και ότι κάθε κριτής θα μελετήσει και αξιολογήσει σε βάθος έναν λογικό αριθμό υποψηφιοτήτων.

Τα µέλη της Κριτικής Επιτροπής ∆ΕΝ βαθµολογούν:

  • υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί από την εταιρεία στην οποία εργάζονται,
  • υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί από εταιρείες που συµµετέχουν στον ίδιο όμιλο εταιρειών µε αυτές ή έχουν οποιαδήποτε άλλη σχέση με την εταιρεία που υπέβαλε.

Κριτήρια Αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων πραγµατοποιείται από έγκριτη Κριτική Επιτροπή και οι συµµετοχές θα αξιολογηθούν µε βάση τα στοιχεία, που περιλαµβάνονται στην υποβολή τους, λαµβάνοντας υπόψη τα παρακάτω κριτήρια αξιολόγησης:

1. Καινοτομία (30% βαρύτητα): Θα αξιολογηθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πρωτοβουλίας / ενέργειας / έργου ως προς την καινοτομία τους.
2. Μεθοδολογία (30% βαρύτητα): Θα αξιολογηθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πρωτοβουλίας / ενέργειας / έργου ως προς τον τρόπο που ακολουθήθηκε στη σχεδίαση/υλοποίηση τους.
3. Αποτελεσματικότητα (30% βαρύτητα): Θα αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της πρωτοβουλίας / ενέργειας / έργου σε αντιστοιχία με τους στόχους που είχαν οριστεί, αλλά και συγκρίνοντας τα αποτελέσματα σε σχέση με αντίστοιχα έργα της αγοράς.
4. Καλές πρακτικές (10% βαρύτητα): Θα αξιολογηθούν τα συμπεράσματα και οι καλές πρακτικές της πρωτοβουλίας / ενέργειας / έργου που μπορούν να αξιοποιηθούν από άλλες εταιρείες.

Σύστημα Αξιολόγησης

Η αξιολόγηση γίνεται βάση των ανωτέρω κριτηρίων, τα οποία έχουν γνωστοποιηθεί τόσο στους συμμετέχοντες, όσο και στην Κριτική Επιτροπή. Κάθε υποψηφιότητα αξιολογείται από το 0 έως το 100 (άριστα). Η τελική βαθμολογία κάθε υποψηφιότητας είναι ο μέσος όρος που εξάγεται από τις βαθμολογίες όλων των κριτών που αξιολόγησαν. Μετά το πέρας της αξιολόγησης ο μόνος που αποκτά πρόσβαση στις επιμέρους αξιολογήσεις, τα σχόλια των κριτών καθώς και τις βαθμολογίες για κάθε υποψηφιότητα είναι ο Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής, ο οποίος επικυρώνει τα αποτελέσματα και τη διαδικασία.

Κριτική Επιτροπή

Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί από έγκριτη Κριτική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από ακαδημαϊκούς, έμπειρα και καταξιωμένα στελέχη της αγοράς και εκπροσώπους των φορέων του χώρου.
Τα ανεξάρτητα μέλη της Κριτικής Επιτροπής επιλέγονται με κριτήριο το επαγγελματικό και επιστημονικό τους υπόβαθρο, καθώς και την εμπειρία και εξειδίκευσή τους σε συνάφεια με το αντικείμενο των βραβείων και των επιμέρους κατηγοριών βράβευσης

Κόστος υποψηφιότητας

Από 1- 2 υποψηφιότητες: 300€ + 24% Φ.Π.Α. η κάθε υποψηφιότητα

Από 3 υποψηφιότητες και άνω: 240€ + 24% Φ.Π.Α. η κάθε υποψηφιότητα

Από 5 υποψηφιότητες και άνω: 200€ + 24% Φ.Π.Α. η κάθε υποψηφιότητα

Από 10 υποψηφιότητες και άνω: 150€ + 24% Φ.Π.Α. η κάθε υποψηφιότητα

Από 21 υποψηφιότητες και άνω: 140€ + 24% Φ.Π.Α. η κάθε υποψηφιότητα

Κόστος υποψηφιότητας για Packaging Designers: 150€ + 24% Φ.Π.Α. η κάθε υποψηφιότητα

Σημ.: Κατά την εγγραφή χρησιμοποιείστε τον κωδικό έκπτωσης: Desinger. Επιλέξτε κατηγορία βράβευσης & αριθμό υποψηφιοτήτων και μετά εισάγετε τον κωδικό έκπτωσης

Με τη Συνεργασία

Διοργάνωση

Official publications